Yleistietoa

hel_merelta1_2.jpg
hel_merelta1_2.jpg

Helka lyhyesti

Helka, eli Helsingin kaupunginosayhdistykset ry perustettiin vuonna 1964 helsinkiläisten kaupunginosayhdistysten keskusjärjestöksi. Perustajaseuroja olivat Katajanokka-Seura, Lauttasaari-Seura, Pajamäki-Seura sekä Roihuvuori-Seura. Mukaan liittyi jo samana vuonna 15 muuta kaupunginosayhdistystä. Helka merkittiin yhdistysrekisteriin 10.7.1964 ja on alusta saakka ollut poliittisesti sitoutumaton. Lue lisää kohdasta Helkan historia. Nykyään Helkan jäseniksi voivat hakea kaikki kaupunginosatoimintaa harjoittavat yhdistykset, myös asukas- ja omakotiyhdistykset. Helkan jäsenmäärä on 72 jäsenyhdistystä keväällä 2019.

Helkan toiminnan tarkoitus

Sääntöjemme mukaisesti toimimme helsinkiläisten kaupunginosayhdistysten ja muiden Helkan hallituksen hyväksymien kaupunginosatoimintaa harjoittavien yhdistysten keskusjärjestönä edistäen Helsingin kehittymistä kulttuuri- ja ympäristöarvoja kunnioittavana, elinvoimaisena ja asukkaiden hyvinvoinnista huolehtivana pääkaupunkina. Kehitämme aktiivisesti jäsenyhdistystemme osallistumisen, osallisuuden ja vaikuttamisen mahdollisuuksia. Edistämme Helsingin kaupunginosien tasapuolista kehittymistä ja kehittämistä, eri alueiden identiteetit huomioiden. Toimimme moniarvoisen, viihtyisän ja ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävän kehityksen ja kaupunkiympäristön puolesta.

Viime vuosina olemme satsanneet kaupunginosa-aktiivien kouluttamiseen, asiantuntijana toimimiseen sekä sähköisen viestinnän laajenevien mahdollisuuksien hyväksikäyttämiseen (ks. kaupunginosien kotisivut: www.kaupunginosat.fi).

Helkan toiminnasta

– Teemme yhteistyötä Helsingin kaupungin ja sidosryhmiensä kanssa
– Kehitämme vuorovaikutusta jäsenistön ja kaupungin hallinnon välillä
– Vaikutamme siihen, että kaupunkilaisten paikallistuntemus ja näkemykset huomioidaan paremmin suunnittelussa ja päätöksenteossa
– Annamme lausuntoja, teemme aloitteita ja esityksiä
– Toimimme jäsenyhdistystemme ja sidosryhmiemme verkostoijana
– Järjestämme tilaisuuksia, seminaareja ja koulutusta jäsenyhteisöllemme ja sidosryhmillemme
– Harjoitamme toimialaamme liittyvää viestintä-, julkaisu- ja muuta vastaavaa toimintaa

*    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *

ALLMÄN INFORMATION

Helka kort

Helka, alltså Helsingin kaupunginosayhdistykset ry, grundades år 1964 som centralorganisation för stadsdelsföreningarna i Helsingfors. De grundande föreningarna var Skatuddssällskapet, Drumsö-sällskapet, Smedjebacka Förening och Roihuvuori-Seura. Redan samma år anslöt sig 15 andra stadsdelsföreningar i centralorganisationen. Helka skrevs in i föreningsregistret 10.7.1964 och har från början varit politiskt obunden. Läs mer från Helkas historia. I dag kan alla föreningar med stadsdelsverksamhet, även invånar- och boendeföreningar samt egnahemsföreningar ansöka om medlemskap. Hösten 2017 har Helka 72 medlemsföreningar.

Helkas syfte

Enligt sina stadgar främjar Helka Helsingfors utveckling som en huvudstad av hög kvalitet som uppskattar kultur- och miljövärden och beaktar invånarnas välbefinnande. Dessutom är föreningens syfte att främja medlemsföreningarnas möjligheter att påverka beredning och beslutsfattande av lokala ärenden. Helka strävar också till att stöda verksamhet som genom samarbete och enligt den hållbara utvecklingens principer stärker stadsdelsidentitet. De senaste åren har Helka satsat allt mer på skolning, sakkunnigverksamhet och utnyttjande av nätkommunikationens möjligheter (se stadsdelarnas hemsidor: www.kaupunginosat.net)

Om Helkas verksamhet

Helka samarbetar med myndigheter och andra aktörer. För mer information se Samarbetsparter. Helka utvecklar växelverkan mellan medlemsföreningarna och stadens administration, så att de lokala och regionala synpunkterna och lokalinformationen bättre når stadsplanerare och beslutsfattare. Helka fungerar som en länk mellan sina medlemsföreningar och andra lokalaktörer genom att ordna seminarier och andra evenemang gällande bl.a. stadsplanering och andra delaktighetsteman. Dessutom har Helka informations-, publikations- och projektverksamhet inom sitt fält. Helka kan göra initiativ och förslag samt vid behov samla uttalanden om större ärenden som gäller hela staden.